สัตวแพทยศาสตร์ แนะแนว

คณะ สัตวแพทยศาสตร์ สอบอะไร เรียนอะไร มาเช็คข้อมูลกัน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะศึกษาเกี่ยวกับทักษะและความรู้ในการดูแลสุขภาพของสัตว์ การบำบัดรักษาโรคของสัตว์ประเภทต่าง ๆ และยังรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้ จะออกไปเป็นหมอรักษาสัตว์ หรือสัตวแพทย์ ที่สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย ชันสูตร ตลอดจนสามารถบำบัด รักษา และป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ได้

สาขาวิชาที่เรียน

สาขาวิชาที่เรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาทิ กายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, สรีรวิทยา, เภสัชวิทยา, พยาธิวิทยา, ปรสิตวิทยา, เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง, เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์, เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

เรียนอะไรบ้าง ?

ปีที่ 1 : Pre-clinic จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป อาทิ ฟิสิกส์ทางการแพทย์, เคมีทั่วไป, ชีววิทยาทั่วไป และเคมีอินทรีย์ ฯลฯ

ปีที่ 2 – 3 : Pre-clinic จะได้เริ่มเรียนวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์มากขึ้น และเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์มากขึ้น

ชั้นปีที่ 4 – 6 : Clinic จะเริ่มเข้าสู่วิชาที่เกี่ยวกับการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งน้อง ๆ กำลังจะก้าวไปเป็นว่าที่สัตวแพทย์กันแล้ว วิชาที่เรียนก็จะเจาะลึกลงไปอีก อาทิ อายุรศาสตร์ตามระบบอวัยวะ, เทคนิคการวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์ เป็นต้น

คะแนนที่ใช้คัดเลือก

GPAX

GAT , PAT1 , PAT2 สำหรับสนามสอบ GAT/PAT

7 วิชาสามัญ สำหรับสนามสอบ วิชาสามัญ

วิชาเฉพาะ กสพท

O-NET

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

เรียนจบในคณะนี้ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ หน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์, กรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ ส่วนหน่วยงานเอกชน สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

สถาบัน / มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน คณะนี้     :      ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :  campus.campus-star.com/education/133857

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…