Press ESC to close

คณะ สาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำอะไร มาดูกัน

คณะ สาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำอะไร มาดูกัน

หนึ่งในคณะสาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ ยอดนิยม ที่มีหลากหลายสาขาวิชาด้วยกัน หลายๆ คนชอบเรียก คณะนี้ว่า หมออนามัย ใช่แล้วจ้า พี่กำลังพูดถึง คณะ สาธารสุขศาสตร์ ในบทความนี้ พี่จะพามาดูกันว่า คณะนี้ เรียนอะไรบ้าง ในเบื้องต้น และ จบไปสามารถทำงานในด้านไหนได้บ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปอ่านกันเลยจ้า

.

มีสาขาวิชาอะไรบ้าง  

สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียนอะไรบ้าง 

การเรียนจะเน้นในวิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภค เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เบื้องต้น

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

ในแวววงข้าราชการ อย่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หรือบริษัทเอกชนที่ทำเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ แผนกด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้จ้า

.

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เรียนอะไรบ้าง

จะเรียนในทางด้าน การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เบื้องต้น

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยพะเยา

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หรือจะทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่ ด้านความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า เซฟตี้ ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้จ้า

.

สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล

เรียนอะไรบ้าง

จะเรียนในเรื่อง เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล การตลาดโรงพยาบาล ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน วิทยาการระบาดและการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับโรงพยาบาล เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

นักวิชาการบริหารงานทั่วไปในโรงพยาบาล/สถานประกอบการด้านสุขภาพ, เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเวชสถิติ, เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นต้น

.

สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล

เรียนอะไรบ้าง

จะเรียนในเรื่องของ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การบริหารงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ การสุขาภิบาลและการจัดการน้ำสะอาดและน้ำเสีย เทคโนโลยีการกำจัดขยะ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

งานด้านส่งเสริมสุขภาพ, ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, ควบคุมบำบัดและป้องกันมลพิษต่าง ๆ, สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

.

สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

เรียนอะไรบ้าง

จะเรียนในเรื่องของ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ พยาธิสรีรวิทยา ชีวเคมีทางอาหาร เภสัชวิทยาสำหรับโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร หลักการประเมินภาวะโภชนาการ การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

นักโภชนาการ, นักกำหนดอาหาร, ผู้ช่วยวิจัยสาขาโภชนาการและนักกำหนดอาหาร, เจ้าหน้าที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

.

สาขาวิชาสุขศึกษา

เรียนอะไรบ้าง

เรียนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โภชนศาสตร์และสุขภาพผู้บริโภค สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ การส่งเสริมสุขภาพ เพศศึกษาและการวางแผนชีวิต เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

ครูสุขศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นักวิจัยทางสุขศึกษา, นักวิชาการทางสุขศึกษา, นักพัฒนาชุมชนทางสุขศึกษา, นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา เป็นต้น

.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

เรียนอะไรบ้าง

จะเรียนเกี่ยวกับ อาหารโภชนาการและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพในวิถีเมตาบอลิก เทคโนโลยีและการพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ หลักโภชนาการ การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบอาหาร เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

เชฟของร้านอาหาร โรงแรม สถานพยาบาล และบริษัทธุรกิจอาหาร, ผู้แนะนำอาหารตามโรงพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพและความงาม บริษัทธุรกิจอาหาร เป็นต้น

.

สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ

เรียนอะไรบ้าง

เรียนเกี่ยวกับ ทางด้านการประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ นวัตกรรมในงานสร้างเสริมสุขภาพ ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย โภชนาการและสุขภาพ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ, นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

.

สาขาวิชาอนามัยชุมชน

เรียนอะไรบ้าง

เรียนเกี่ยวกับ ระบาดวทิยาประยุกต์ในงานอนามยัชุมชน ระบบสารสนเทศสุขภาพ การบำบัดรักษาเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ การประเมินสุขภาพชุมชน หลักการและการจัดการบริการอนามัยชุมชน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

3. มหาวิทยาลัยพะเยา

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้วางแผน ควบคุม จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เฝ้าระวังวัดระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น

.

เจาะลึกหลักสูตร ว่าเรียนอะไรบ้าง

โดยในบทความนี้ พี่จะขอยกตัวอย่าง วิชาเบื้องต้น มาให้น้องๆ ได้ รู้กันก่อน ว่าเรียนอะไรบ้าง โดยพี่จะหยบยกมา 2 หลักสูตร นั่นคือ หลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน

ซึ่งเป็นสาขายอดฮิตเลยของคนที่เข้าเรียนใน คณะ สาธารณสุขศาสตร์ นี้ จะต้องเรียนอะไรบ้าง มาดูกัน (ข้อมูล หลักสูตรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560)

หลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. วิชาพื้นฐานสายวิทยาศาสตร์

2. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3. กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

4. วิทยาการระบาดพื้นฐาน

5. วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

6. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

7. การยศาสตร์และสรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการท างาน

8. วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

9. พิษวิทยาอาชีวอนามัย

10. การควบคุมมลพิษและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดฉบับเต็ม ดูได้ที่   :    เอกสาร  !!

.

หลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน

1.  วิชาพื้นฐานสายวิทยาศาสตร์

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม

3. โภชนศาสตร์สาธารณสุข

4. อนามัยครอบครัวและการอนามัยเจริญพันธุ์

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6. การใช้ยาในงานสาธารณสุข

7. ชีวสถิติสำหรับสาธารณสุข

8. การวินิจฉัยอนามัยชุมชน

9. การป้องกันและควบคุมโรค

10. การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

รายละเอียดฉบับเต็ม ดูได้ที่   :    เอกสาร  !!

.

หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่กำลังสนใจที่อยากจะเข้าในเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์นี้นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล    :    admissionpremium.com/content/5819 , ph.mahidol.ac.th , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

error: Content is protected !!