Press ESC to close

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ปี 2564 (ทุนระดับม.ปลาย)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ปี 2564 (ทุนระดับม.ปลาย)

สำนักงาน ก.พ. ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 ( ทุนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ) โดยมีทุนที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน

2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน

3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน

5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

เอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่น

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด

3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th,

http://job.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่

http://www.bot.or.th

.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   :    ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    ocsc.go.th

error: Content is protected !!