Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยี สุรนารี ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยี สุรนารี ปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยไปด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภูมิสารสนเทศ จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วยไปด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)

3. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วยไปด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล , สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยไปด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช , สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ และเทคโนโลยีอาหาร

5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

6. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยไปด้วย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

8. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

9. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร     :  ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. – 10 เม.ย. 66

ขอบคุณข้อมูล     :     sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!