Press ESC to close

โครงการ “ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา” ม. หัวเฉียว รอบที่ 2 ปี 2564

โครงการ “ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา” ม. หัวเฉียว รอบที่ 2 ปี 2564

มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนระดับตำบลหรืออำเภอ ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดีมีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อความก้าวหน้าสร้างอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความพยายาม ขวนขวายที่จะช่วยเหลือตนเองด้านค่าใช้จ่ายการศึกษา

ผ่านโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ซึ่งตามกรอบวงเงินการให้กู้ยืมของกองทุนฯ ไม่เพียงพอต่อการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และค่าหอพัก เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา และสร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงจัดทำโครงการ “ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา” โดยการสนับสนุนทุนการศึกษานี้เป็นทุนประเภทให้เปล่าสำหรับส่วนต่าง ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าหอพักนักศึกษาต่อเนื่อง 4 ปีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จากโรงเรียนระดับตำบลหรืออำเภอประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. รายได้ของผู้ปกครองรวมกันแล้ว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

4. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) เพื่อด าเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้

5. นักเรียนต้องมีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีจิตใจเมตตา กรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

1. ค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะเวลา 4 ปี ตามจ่ายจริง

2. ค่าหอพักนักศึกษา (เข้าพัก 1 ห้อง 4 คน ห้องปรับอากาศ) ระยะเวลา 4 ปี

จำนวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ

ประมาณทุนละ 85,000 – 280,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับคณะวิชาตลอดระยะเวลา 4 ปี

เงื่อนไขเมื่อได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา

2. ผู้ได้รับทุนต้องทำกิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 8 ชั่วโมงต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

3. หากผู้ได้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก้ผลการเรียนในกรณีสอบไม่ผ่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

4. นักศึกษาชำระคืนทุนการศึกษาในส่วนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเท่านั้น

.

รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม   :    เอกสารรับสมัคร  !!

สำรอง    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้  –  10 มิ.ย. 2564  (ขยายเวลารับสมัคร)

ขอบคุณข้อมูล   :     admission.hcu.ac.th

error: Content is protected !!