Press ESC to close

ม. อุบลราชธานี รับตรงรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2566

ม. อุบลราชธานี รับตรงรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบ 1 Portfolio แล้ว โดยเปิดรับสมัคร 2 โครงการ รวมกว่า 3,808 ที่นั่ง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครผุ้ที่กำลังศึกษาอยู่ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า

ผ่านเกณฑ์ค่ายจาก 10 คณะ

1. คณะเกษตรศาสตร์

2. คณะบริหารศาสตร์

3. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะนิติศาสตร์

8. คณะรัฐศาสตร์

9. คณะเศรษฐศาสตร์

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 7-30 กันยายน พ.ศ. 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือกภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

5.แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

6.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

.

ขอบคุณข้อมูล    :    entry.ubu.ac.th

error: Content is protected !!