Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 2 โควตา ม. อุบลราชธานี ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 2 โควตา ม. อุบลราชธานี ปี 2564

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้ออกระเบียบการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ใน รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2. คณะศิลปศาสตร์

3. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะบริหารศาสตร์

6. คณะเกษตรศาสตร์

7. คณะวิทยาศาสตร์

8. คณะนิติศาสตร์

9. คณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ถ้าเป็นวุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด

2. GPAX 5 หรือ 6 เทอม และ แผนการเรียน ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

แฟ้มสะสมผลงาน หรือ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

หน้าหลักประกาศ     :      ลิงก์พาไป   !!

กำหนดการรับสมัคร    :     27 ก.พ. – 25 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล   :       reg.ubu.ac.th

error: Content is protected !!