Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ปี 2565

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดของการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 , ปวช. ตามคณะและสาขาวิชากำหนด

2. ไม่เคยยืนยันสิทธิ์ในรอบ Portfolio กับทาง Mytcas

3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

5. มีผลคะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ เพื่อใช้ในการคัดเลือก ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

6. มีสัญชาติไทย และมีที่อยู่ถูกต้องตามกฏหมาย

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์

2. คณะศิลปศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์

4. คณะบริหารศาสตร์

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะนิติศาสตร์

7. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. คณะรัฐศาสตร์

9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

.

เกณฑ์การคัดเลือกและระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

ขอบคุณข้อมูล   :     entry.ubu.ac.th

error: Content is protected !!