Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. อุบลราชธานี ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. อุบลราชธานี ปี 2566

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับ วิธีรับตรงรอบ Quota ปี 2566

1. คณะเกษตรศาสตร์ รับ 240 คน

2. คณะวิทยาศาสตร์ รับ 360 คน

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 200 คน

4. คณะบริหารศาสตร์ รับ 290 คน

5. คณะศิลปศาสตร์ รับ 186 คน

6. คณะนิติศาสตร์ รับ 100 คน

7. คณะรัฐศาสตร์ รับ 200 คน

8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 100 คน

9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับ 100 คน

รวมจำนวนที่เปิดรับในรอบนี้ 1,776 คน

** จำนวนที่รับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

ข้อมูลการรับสมัคร

1. ช่วงเวลาในการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

2.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 เมษายน 2566

4.สอบสัมภาษณ์ 17 เมษายน 2566

5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 เมษายน 2566

.

รายละเอียดการรับสมัครอื่นๆ    :    เอกสารระเบียบการ  !!

ขอบคุณข้อมูล   :    reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

error: Content is protected !!