Press ESC to close

รับตรง รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ปี 2565

รับตรง รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ปี 2565

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตามที่สาขาวิชากำหนด

2. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. มีสุขภาพแข็งแรง

5. มีเกรดเฉลี่ยสะสม และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย หรือคณะกำหนด

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะเกษตรศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะศิลปศาสตร์

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะบริหารศาสตร์

6. คณะนิติศาสตร์

7. คณะรัฐศาสตร์

8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

.

อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม   :    ระเบียบการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (200 บาท) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 18 มกราคม พ.ศ. 2565

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 21 มกราคม พ.ศ. 2565

3. สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก 23 มกราคม พ.ศ. 2565

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 26 มกราคม 2565

5. แจ้งความจำนงเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26 – 31 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :  entry.ubu.ac.th

error: Content is protected !!