Press ESC to close

มหาวิทยาลัย เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมทุนการศึกษา ปี 2565

มหาวิทยาลัย เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมทุนการศึกษา ปี 2565

มหาวิทยาลัย เกริก เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี เป็นทุนให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัคร ทุนเรียนดี ดร.เกริก สำหรับนักเรียนที่เรียนดี สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกทุนได้

และสำหรับทุนการศึกษาที่สอง คือ ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน รวมถึงกรรมการนักเรียน สามารถสมัครและส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุน

ทุนการศึกษาที่สาม ของมหาวิทยาลัยเกริก คือ ทุนความสามารถพิเศษ เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี หรือแม้แต่ความรู้ด้านออกแบบ กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถสมัครรับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ม.เกริก โดยมีโครงการทุนที่เปิดรับสมัครต่างๆ ดังนี้

1. ทุนเรียนดี ดร.เกริก 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เงื่อนไขผู้ที่จะรับทุนการศึกษา

1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี

2. ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

4. ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

ช่องทางการสมัครขอรับทุน

สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่   :    https://admission.krirk.ac.th/scholarship  หรือ สมัครผ่านคิวอาร์โค้ด หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยเกริก

จำนวนเงินทุนที่ให้  :  ทุนการเรียนดี ฟรี 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 6 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

.

2. ทุนประธานนักเรียน / รองประธานนักเรียน / กรรมการนักเรียน

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เป็นประธาน หรือรองประธานนักเรียน และมีความประพฤติดีและช่วยเหลือกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. เป็นนักเรียนที่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนรองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน

3. นักเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานหรือกิจกรรม เป็นไฟล์ PDF ส่งคณะกรรมการ ณ ตอนสมัคร หรือ ก่อนวันสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

รายละเอียด เพิ่มเติม   :   admission.krirk.ac.th/scholarship

.

3. ทุนความสามารถพิเศษ

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ร้องเพลง เต้น / ความสามารถพิเศษการตัดต่อ กราฟฟิก และความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ เป็นต้น

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ร้องเพลง เต้น / ความสามารถพิเศษการตัดต่อ กราฟฟิก และความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

3. นักเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานหรือกิจกรรม เป็นไฟล์ PDF ส่งคณะกรรมการ ณ ตอนสมัคร หรือ ก่อนวันสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 15 เมษายน 2565

ทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

รายละเอียด เพิ่มเติม   :   admission.krirk.ac.th/scholarship

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.krirk.ac.th

error: Content is protected !!