Press ESC to close

คุณสมบัติรอบ Portfolio TCAS65 สาขาบัญชี ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คุณสมบัติรอบ Portfolio TCAS65 สาขาบัญชี ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ Portfolio TCAS65 สาขาบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. เปิดรับน้องๆ ม.6 ทั่วประเทศ

2. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. (สาขาการบัญชี)

3. ต้องมี GPAX 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.75

4. ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ myTCAS ของ ทปอ. ก่อน เพราะเข้าร่วมระบบ TCAS การลงทะเบียนมีไว้เพื่อการจัดการสิทธิ์เมื่อสอบติด

5. ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

กำหนดการรับสมัคร  :   โครงการนี้สมัครได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์   esd.kps.ku.ac.th/quota

เกษตรศาสตร์ บัญชี กำแพงแสน 65

ภาพคุณสมบัติรอบ Portfolio TCAS65 สาขาบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ขอบคุณข้อมูลจาก   :    dek-d.com/tcas/58270esd.kps.ku.ac.th/quota

error: Content is protected !!