Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2564

เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.7 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา

โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป เหมือนกับ โครงการเรียนล่วงหน้า ส่วนคุณสมบัติเฉพาะ สามารถดูได้จากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะจ้ะ

โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป เหมือนกับ โครงการเรียนล่วงหน้า

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

2.2 ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

2.3 ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.)ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3

2.4 มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์

2.5 การสอบสัมภาษณ์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

คุณสมบัติทั่วไป เหมือนกับ โครงการเรียนล่วงหน้า

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2.1. ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน รวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งสองกลุ่มสาระ

2.4 เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีผลการสอบเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป

.

ระเบียบการรับสมัคร

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ    :    เอกสาร  !!

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563   :     เอกสาร   !!

โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     :     เอกสาร   !!

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)      :     เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 10 มกราคม พ.ศ. 2564

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!