Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2566

เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2566 โดยมีโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

.

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

2. โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

3. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

4. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

.

รายละเอียดการรับสมัคร โครงการต่างๆ   :   เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 พฤศจิกายน 2565 – 9 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!