Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 18 ปี 2566 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 18 ปี 2566 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ใครอยากเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้าเตรียมตัวเลย เพราะ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ช่วงเวลาการรับสมัคร

1. รุ่นที่ 18 รอบที่ 1 ช่วงเวลาระหว่าง วันจันทร์ที่ 30 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

2. รุ่นที่ 18 รอบที่ 2 ช่วงเวลาระหว่าง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

3. รุ่นที่ 18 รอบที่ 3 ช่วงเวลาระหว่าง วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

รายวิชาที่เปิดสอน

1. การตลาด (AP Marketing)

2. การตลาด-ภาคภาษาอังกฤษ (AP Marketing)

3. ภาษาอังกฤษ 1 : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (AP English 1)

4. ภาษาอังกฤษ 2 : ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (AP English 2)

5. เคมี (AP Chemistry)

6. คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)

7. ฟิสิกส์ (AP Physics)

8. หลักชีววิทยา (Principles of Biology)

รายวิชาที่เพิ่มจาก รุ่นที่ 17

1. วิชา ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ II) (อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหารายวิชา เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2566)

2. วิชา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (อยู่ระหว่างการพัฒนารายวิชา เปิดการเรียนการสอนใน รอบที่ 18/2 – 18/3)

คุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนเรียน

1. เป็นนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

2. ต้องผลการเรียนระดับ C หรือ 2.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตในรายวิชานั้นได้ และต้องมีผลการเรียนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

รายละเอียดการรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร  ปี 67   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

รายละเอียดเพิ่มเติม   :       registrar.ku.ac.th/adv

.

ขอบคุณข้อมูล    :   registrar.ku.ac.th

error: Content is protected !!