Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. เกษตรศาสตร์ ปี 66

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. เกษตรศาสตร์ ปี 66

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกประกาศรับสมัครนิสิตใหม่โครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

4. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

5. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด)

10. โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

12. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น)

13. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

14. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร   :     16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!