Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ ในรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2564

โครงการรับสมัครต่างๆ ในรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศโครงการรับสมัครต่างๆ เพื่อรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีประกาศและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่นตามจังหวัดที่กำหนด รวม 30 จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ตลอดจนกระจายความรู้เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น(โควตาพิเศษ)

คุณสมบัติทั่วไปสำคัญของโครงการนี้ คือ

เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการเด็กไทยสู่สากล

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะในด้านภาษาต่างประเทศได้เข้าศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพก้าวทันโลก

และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการเด็กไทยสู่สากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการลูกพระพิรุณ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถสมัครเข้าศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองสนใจ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของชาวเกษตรศาสตร์ ตลอดจนนำความรู้เชิงสร้างสรรค์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและประเทศชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการลูกพระพิรุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ตั้งใจจริงได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสมัครและรับการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ โดยตรงอีกช่องทางหนึ่ง โดยมุ่งเน้นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

กับคณะวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 8 โรงเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับส านักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์กับ Yuanze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาจึงกำหนดรายละเอียด

ในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ตั้งใจจริงได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ให้เข้าสมัครและรับการคัดเลือกจากคณะวนศาสตร์โดยตรงอีกช่องทางหนึ่ง โดยมุ่งเน้นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)

กับคณะวนศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนจากโรงเรียนชลประทานวิทยาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย การชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

อนุมัติให้รับนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานวิทยาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน ในโครงการ ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียน ชลประทานวิทยาไว้แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการชลประทานจึงกำหนด รายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นนักเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัครเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

** โครงการอื่นๆ เพิ่มเติม   รายละเอียดดูได้ที่     :    ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 Quota

วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน     :  5 – 25 มี.ค. 64

วิทยาเขตกำแพงแสน     :    5 – 25 มี.ค. 64

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร      :  1 มี.ค. – 25 เม.ย. 64

วิทยาเขตศรีราชา      :    5 มี.ค. – 10 เม.ย. 64

.

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!