Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมถึงวิทยาลัยการชลประทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านรอบนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและวิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษา
นอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

2.6 ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

3. กำหนดการรับสมัคร

3.1 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัคร

3.2 ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65 ตามช่วงเวลาที่ ทปอ. กำหนด และสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง https://student.mytcas.com ในวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

3.3 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง https://student.mytcas.com และชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ก าหนด ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัคร เป็นไปตามการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

4. รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลัง โดยล าดับที่ 1 คือ สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด

5. คณะที่เปิดรับสมัคร

วิทยาเขตบางเขน

1. คณะเกษตร

2. คณะประมง

3. คณะวิทยาศาสตร์

4. คณะวนศาสตร์

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะศึกษาศาสตร์

7. คณะเศรษฐศาสตร์

8. คณะสังคมศาสตร์

9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

11. คณะมนุษยศาสตร์

12. คณะบริหารธุรกิจ

13. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. คณะสิ่งแวดล้อม

16. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

.

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ

.

วิทยาลัยการชลประทาน

วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

.

วิทยาเขตกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม)

1. คณะเกษตร กำแพงแสน

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

4. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

6. คณะประมง กำแพงแสน

7. คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน

.

วิทยาเขตศรีราชา (จังหวัดชลบุรี)

1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

2. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

.

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร    :   วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!