Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admissions ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admissions ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ในรอบที่ 4 Admissions ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา มีดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ค่านำ้หนัก 20% ทุกสาขาวิชา

2. คะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% ทุกสาขาวิชา

โดยวิชา (01) ภาษาไทย (02) สังคมศึกษา (03) ภาษาอังกฤษ (04) คณิตศาสตร์(05) วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%

3. จำนวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้หมายถึง ผู้สมัครต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชา กำหนด

4. สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากเป็นสาขาวิชาเปิดรับนิสิตเป็นปีแรก หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา หรือไม่มีผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก

5. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ต้องมีใบรับรอง แพทย์ รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาไม่บอดสีตาบอด) โดยน้าใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสัมภาษณ์

6. คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และผลการเรียน เฉลี่ยวิชาเคมีไม่ต่ำกว่า 2.75

8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

9. คณะวนศาสตร์สาขาวิชาวนศาสตร์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องวิ่งทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที 10. คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ)

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีใบรับรองแพทย์ รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาไม่บอดสีตาบอด) โดยน้าใบรับรองแพทย์มายื่นใน วันสัมภาษณ์

11. คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 และ ต้องมีใบรับรองแพทย์ รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาไม่บอดสีตาบอด) โดยน้าใบรับรองแพทย์มายื่นใน วันสัมภาษณ์

12. คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

13. คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาดนตรีไทย สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องด้าเนินท้านอง 1 ชิ้น ได้เป็นอย่างดี (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม และขับร้อง)

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น และต้องไม่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาบอดสี)

15. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00

16. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

17. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

18. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75

19. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาฟิสิกส์ผู้สมัครส้าเร็จการศึกษาในสายสามัญ ต้องเรียนรายวิชาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามจ้านวนหน่วยกิตที่ก้าหนด หรือส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

20. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และ สาขาวิชา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) รับเฉพาะเพศชาย และต้องเข้ารับการทดสอบพลศึกษา และว่ายน้ำ และต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี)

และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรค และกระดูกกล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง

21. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ต้องเรียนสาย วิทยาศาสตร์ หรือสายศิลป์-คำนวณเท่านั้น โดยต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามจำนวนหน่วยกิตที่ก้าหนด และต้องตาไม่บอดสีหูไม่หนวก

.

รายละเอียดอื่นๆ และสัดส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดได้จาก เอกสารแนบ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม      :      เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล      :       ฝ่ายรับเข้า ม.เกษตรศาสตร์

error: Content is protected !!