Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (Direct Admission) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคอื่นที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

3. คณะที่รับเข้าศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ทาง https://admission.ku.ac.th หัวข้อ “รอบที่ 4” จำนวนรับและเกณฑ์การคัดเลือก

4. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

4.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัครการสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ถ้ามี) ตามขั้นตอนทาง https://admission.ku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ กำหนด มิเช่นนั้น จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

4.2.3 ผลคะแนนสอบต่าง ๆ ประวัติผลงาน ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชาก าหนด

4.2.4 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญของผู้สมัครจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร   :   วันที่ 26–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!