Press ESC to close

กำหนดการและระเบียบการ รับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 63 ม. เกษตรศาสตร์

กำหนดการและระเบียบการ รับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 2563 ม. เกษตรศาสตร์

ตามนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร หรือ ตามแต่ละวิทยาเขตต่างๆ
ในคณะ/สาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา สามารถดูรายละเอียด ได้จากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

ระเบียบการการรับสมัคร (บางเขน)   :     เอกสาร  !!

ระเบียบการการรับสมัคร (กำแพงแสน)   :     เอกสาร  !!

เอกสารระเบียบการการรับสมัคร (ศรีราชา)   :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร (สกลนคร)    :     เอกสาร  !!

เว็บไซต์ประกาศหลัก     :     เว็บไซต์ ม.เกษตรศาสตร์  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้า ม.เกษตรศาสตร์

error: Content is protected !!