Press ESC to close

โครงการที่รับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2565

โครงการที่รับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2565

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โดยทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

1.  อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย

2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือระดับชั้น ปวช.

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

4. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

5. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

**  คุณสมบัติเฉพาะ แต่ละโครงการ ดูได้ที่ระเบียบการลิงก์ด้านล่าง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คัดเลือกจาก คุณสมบัติผู้สมัคร

2. คัดเลือกจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     1 – 30 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.kps.ku.ac.th

error: Content is protected !!