Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 2566

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ออกประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะวิทยาการจัดการ

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ , แขนงวิชาการจัดการโรงแรม , แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (พหุวิทยาการ)

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (พหุวิทยาการ)

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ(หลักสูตรนานาชาติ)

9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1. ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในเขตภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรีตราด ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี

กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานีพังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานียะลา นราธิวาส

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างประเทศต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

4. มีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ (TPAT) ที่สอบวันที่ 10 – 12 , 17 ธันวาคม 2565 หรือความรู้เชิงประยุกต์ (A-Level) ที่สอบวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จักด าเนินการประสานในการขอรับผลคะแนน ทดสอบความรู้ของผู้สมัครเพื่อมาประมวลผลคะแนน (ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบ)

เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

ในการคัดเลือกเข้าศึกษาจะนำคะแนนที่ผู้สมัครสอบกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน (ดูรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก สัดส่วนคะแนน ดังตารางแนบท้าย)

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :     src.ku.ac.th

error: Content is protected !!