Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 ปี 2564

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 ปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อลงทะเบียนเรียน โครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รูปแบบการเรียนการสอน

เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก (Learner-Centric)

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียน

1. ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด

2. ผลการเรียนที่ได้มีอายุ 3 ปีปฏิทิน (รุ่น 16 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

3. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป โดยที่ยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไข สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้

เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกช่องทางและทุกวิทยาเขต โดยต้องยื่นขอเทียบรายวิชาและหน่วยกิตภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

4. ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

.

วิชาที่เปิดสอน

การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (ภาษาไทย)

การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (International Program)

ภาษาอังกฤษ I (AP English I)

เคมี (AP Chemistry)

คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)

เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics)

ฟิสิกส์ (AP Physics)

ชีววิทยา (AP Biology)

.

ค่าลงทะเบียนเรียน

AUDIT ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว (ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผล) วิชาละ  500 – 1,000 บาท

CREDIT ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบวัดผล (สะสมผลการเรียน 3 ปี*) วิชาละ  3,500 – 4,000 บาท

* ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (การเรียนในปี พ.ศ. 2564 หมดอายุ พ.ศ. 2567)

.

กำหนดการรับสมัคร   :  ช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปิดเรียนวันแรกของรุ่นที่ 16/3 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

EARLY REGISTRATION ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ภายในเวลา 22.59 น

EARLY REGISTRATION (มีส่วนลดวิชาละ 1,000 บาท) ได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนเรียน    :     ลิงก์พาไป  !!

ปฏิทินการศึกษา รุ่น 16    :    เอกสาร  !!

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม     :     registrar.ku.ac.th/adv

.

ขอบคุณข้อมูล    :      registrar.ku.ac.th

error: Content is protected !!