Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม. เชียงใหม่ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วยนะ

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม. เชียงใหม่ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วยนะ

อยากเรียน อยากหาความรู้เพิ่มเติมแต่ไม่อยากเสียเงิน ใครคิดแบบนี้อยู่มาทางนี้เลยจ้า !!  เอาใจคนที่สนใจและอยากหาความรู้เพิ่มเติม กันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในหมวดวิชาต่างๆ มาฝากกัน ทั้ง วิศวกรรรม แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากหาความรู้เพิ่มเติม ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. คอร์สเรียน จาก คณะพยาบาลศาสตร์

1.1 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กโดยใช้กรณีศึกษา

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เป็นรายวิชาที่สอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กเบื้องต้น ร่วมกับการใช้กรณีศึกษาเด็กป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันและเรื้อรังเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

1.2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย ครอบคลุม แนวคิดการบันได 10 ขั้นในการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในทารกป่วย การส่งเสริมโภชนาการสำหรับมารดาที่มีทารกป่วย กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มารดา ทารกป่วยคงน้ำนมไว้ กลยุทธ์การสอนมารดาป้อนนมแก่ทารกป่วยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 8 ตุลาคม 2564

.

1.3 การดูแลเด็กตามหลักฐานเชิงประจักษ์

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เนื้อหาที่จะจัดให้มีการเรียนรู้ในระบบ CMU MOOC เกี่ยวกับ 5 ประเด็นหลักได้แก่

1) หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 ชั่วโมง)

2) การประเมินสัญญาณชีพและภาวะโภชนาการ (1 ชั่วโมง)

3) การทำความสะอาดร่างกายเด็กประจำวัน (1 ชั่วโมง)

4) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ (1 ชั่วโมง)

5) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร (1 ชั่วโมง)

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568

.

2. คอร์สเรียน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.1 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้หลักการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Minitab ทั้งนี้วิชานี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะของการวิเคราะห์เชิงสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Minitab โดยจะเน้นไปที่การใช้โปรแกรม Minitab สำหรับการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นด้วยกราฟ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ช่วงสถิติสำหรับกลุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว การทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 กันยายน 2564

.

2.2 การใช้งาน AUTODESK REVIT, NAVISWORKS และ DYNAMO ขั้น พื้นฐานสำหรับวางแผนงานก่อสร้างและเตรียมเอกสารแสดงราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ทำเข้าใจในระบบการทำงานของโปรแกรม Autodesk Revit, Navisworks และ Dynamo ขั้นพื้นฐาน สำหรับวางแผนงานก่อสร้าง และเตรียมเอกสารแสดงราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

3. คอร์สเรียน จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.1 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เป็นวิชาปฏิบัติการและบรรยาย เพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะในแนวราบ ตามแนวคิดพื้นถิ่นสร้างสรรค์ โดยมีระบบการเรียนการสอนเป็น Unit Master แนวทางการสอนตามแต่ละอาจารย์ประจากลุ่ม โดยมีแนวทางในสร้างโจทย์และตอบโจทย์ตามกระบวนการสรรสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มตามจุดประสงค์ภายใต้แนวทาง พื้นถิ่นสร้างสรรค์

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

4. คอร์สเรียน จาก คณะแพทยศาสตร์

4.1 สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

สรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ กระบวนการกำเนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจในภาวะปกติ พร้อมทั้งสามารถระบุชนิดและอธิบายกลไกพื้นฐานของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์

ระดับความยาก   :   ยาก

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 8 ตุลาคม 2564

.

5. คอร์สเรียน จาก คณะวิทยาศาสตร์

5.1 พื้นฐานคณิต พิชิตแคลคูลัส

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาแคลคูลัสในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบจำนวนจริง พหุนาม สมการกำลังสอง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอย่างของฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้ศึกษาในวิชาแคลคูลัส

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปากลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :  วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

5.2 การวิเคราะห์ข้อความเบื้องต้นด้วยไพธอน

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ ฟังก์ชันพื้นฐานของภาษาไพธอนเพื่อจัดการกับข้อมูลประเภทข้อความ โมเดลการเรียนรู้แบบมีผู้สอนสำหรับการวิเคราะห์ข้อความ : การจำแนกข้อความและการวิเคราะห์ความรู้สึกที่แสดงออกทางข้อความ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์

ระดับความยาก   :    ปากลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :  วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

คอร์สเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม     :     mooc.cmu.ac.th

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล   :    Information Technology Service Center, Chiang Mai University

error: Content is protected !!