คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม. เชียงใหม่ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วยนะ

อยากเรียน อยากหาความรู้เพิ่มเติมแต่ไม่อยากเสียเงิน ใครคิดแบบนี้อยู่มาทางนี้เลยจ้า !!  เอาใจคนที่สนใจและอยากหาความรู้เพิ่มเติม กันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในหมวดวิชาต่างๆ มาฝากกัน ทั้ง วิศวกรรรม แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากหาความรู้เพิ่มเติม ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. คอร์สเรียน จาก คณะพยาบาลศาสตร์

1.1 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กโดยใช้กรณีศึกษา

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เป็นรายวิชาที่สอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กเบื้องต้น ร่วมกับการใช้กรณีศึกษาเด็กป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันและเรื้อรังเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

1.2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย ครอบคลุม แนวคิดการบันได 10 ขั้นในการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในทารกป่วย การส่งเสริมโภชนาการสำหรับมารดาที่มีทารกป่วย กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มารดา ทารกป่วยคงน้ำนมไว้ กลยุทธ์การสอนมารดาป้อนนมแก่ทารกป่วยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 8 ตุลาคม 2564

.

1.3 การดูแลเด็กตามหลักฐานเชิงประจักษ์

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เนื้อหาที่จะจัดให้มีการเรียนรู้ในระบบ CMU MOOC เกี่ยวกับ 5 ประเด็นหลักได้แก่

1) หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 ชั่วโมง)

2) การประเมินสัญญาณชีพและภาวะโภชนาการ (1 ชั่วโมง)

3) การทำความสะอาดร่างกายเด็กประจำวัน (1 ชั่วโมง)

4) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ (1 ชั่วโมง)

5) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร (1 ชั่วโมง)

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568

.

2. คอร์สเรียน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.1 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้หลักการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Minitab ทั้งนี้วิชานี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะของการวิเคราะห์เชิงสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Minitab โดยจะเน้นไปที่การใช้โปรแกรม Minitab สำหรับการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นด้วยกราฟ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ช่วงสถิติสำหรับกลุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว การทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 กันยายน 2564

.

2.2 การใช้งาน AUTODESK REVIT, NAVISWORKS และ DYNAMO ขั้น พื้นฐานสำหรับวางแผนงานก่อสร้างและเตรียมเอกสารแสดงราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ทำเข้าใจในระบบการทำงานของโปรแกรม Autodesk Revit, Navisworks และ Dynamo ขั้นพื้นฐาน สำหรับวางแผนงานก่อสร้าง และเตรียมเอกสารแสดงราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

3. คอร์สเรียน จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.1 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เป็นวิชาปฏิบัติการและบรรยาย เพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะในแนวราบ ตามแนวคิดพื้นถิ่นสร้างสรรค์ โดยมีระบบการเรียนการสอนเป็น Unit Master แนวทางการสอนตามแต่ละอาจารย์ประจากลุ่ม โดยมีแนวทางในสร้างโจทย์และตอบโจทย์ตามกระบวนการสรรสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มตามจุดประสงค์ภายใต้แนวทาง พื้นถิ่นสร้างสรรค์

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

4. คอร์สเรียน จาก คณะแพทยศาสตร์

4.1 สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

สรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ กระบวนการกำเนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจในภาวะปกติ พร้อมทั้งสามารถระบุชนิดและอธิบายกลไกพื้นฐานของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์

ระดับความยาก   :   ยาก

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 8 ตุลาคม 2564

.

5. คอร์สเรียน จาก คณะวิทยาศาสตร์

5.1 พื้นฐานคณิต พิชิตแคลคูลัส

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาแคลคูลัสในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบจำนวนจริง พหุนาม สมการกำลังสอง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอย่างของฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้ศึกษาในวิชาแคลคูลัส

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปากลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :  วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

5.2 การวิเคราะห์ข้อความเบื้องต้นด้วยไพธอน

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ ฟังก์ชันพื้นฐานของภาษาไพธอนเพื่อจัดการกับข้อมูลประเภทข้อความ โมเดลการเรียนรู้แบบมีผู้สอนสำหรับการวิเคราะห์ข้อความ : การจำแนกข้อความและการวิเคราะห์ความรู้สึกที่แสดงออกทางข้อความ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์

ระดับความยาก   :    ปากลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   CMU MOOC

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :  วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

คอร์สเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม     :     mooc.cmu.ac.th

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล   :    Information Technology Service Center, Chiang Mai University