Press ESC to close

ม. เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร โครงการเรียนล่วงหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2563

ม. เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร โครงการเรียนล่วงหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ใน โครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program) ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด การเทียบโอน เมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

1. โครงการเรียนล่วงหน้า เปิดเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 (๒๐๖๑๑๑)

2.  สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปเป็น 206111 : แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ และ 206103 : แคลคูลัส 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6

2. GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. GPAX 4 เทอม วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50

4. GPAX 4 เทอม วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 4.00

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไวต์

2. ค่าสมัคร 200 บาท หรือ ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    10 ก.ค. – 07 ส.ค. 63

.

ขอบคุณข้อมูล    :    math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=148#.XyUeJBMzbjC

error: Content is protected !!