Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เชียงใหม่ สำหรับน้องๆ dek65 เทียบโอนหน่วยกิตได้

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เชียงใหม่ สำหรับน้องๆ dek65 เทียบโอนหน่วยกิตได้

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มีนโยบายดําเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตามรายะเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.1 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

1.1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

1.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๔.๐๐

หรือ

1.2 นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563) ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ เฉลี่ย ๔ ภาคการศกึษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

.

2. หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัคร

2) รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 3 × 4 ซม. ( 1 นิ้ว ) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สําหรับติดในใบสมัครสอบ

.

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า AP-Program จํานวน 200 บาท/คน

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให่ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กําหนดไว้ใน

(คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ)

.

4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1) ลงชื่อผู้สมัครสอบในแบบ Google Form ตามลิ้งค์   https://forms.gle/bLnDEsPM3L2Jz5cP6

2) นักเรียน Download ใบสมัครได้ที่   http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor

3) เมื่อทําการกรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปถ่ายครบถ้วนแล้ว ให้ลงชื่อผู้สมัครทั้ง 3 ส่วนให้ครบถ้วน

4) นําใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและลงชื่อผู้สมัครครบถ้วนแล้ว ให้นําส่งฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามรับรองคุณสมบัติ ในใบสมัครสอบของนักเรียน

5) ขอความกรุณาโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบเบื้องต้น มายังงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสําคัญ และส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202

.

5. รายละเอียด สําหรับการสอบ

ผู้เข้าสอบโครงการเรียนล่วงหน้า ควรมีความรู้เนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้

เส้นตรง ภาคตัดกรวย ระบบจํานวนจริง พหุนาม ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม ลอการิทึม

เอกซ์โปเนนเชียล ลิมิตและความต่อเนื่อง ตรีโกณมิติ และระบบสมการเชิงเส้น

** เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ AP อ้างอิงเอกสารประกอบการสอน หนังสือ Calculus ๑ : ๒๐๖๑๑๑ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

6. หลักสูตรของโครงการเรียนล่วงหน้า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 1 กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส 1 (Calculus 1) รหัสวิชา

206111 โดยกระบวนวิชา 206111 เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเทียบโอนไปเป็น

206111 : แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์ และ 206103 : แคลคูลัส 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

ข้อมูล เพิ่มเติม      :    reg.science.cmu.ac.th/stud_befor/index.html

กำหนดการรับสมัคร   :     1 – 30 กรกฏาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :     reg.science.cmu.ac.th

error: Content is protected !!