Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เชียงใหม่ เปิดสอบวิชา “แคลคูลัส” สำหรับ DEK66

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เชียงใหม่ เปิดสอบวิชา “แคลคูลัส” สำหรับ DEK66

สำหรับน้องๆ DEK66 พี่มีข่าวดีมาฝากจ้า กับโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาค้นคว้า ค้นพบ วิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสังคมและประเทศชาติ และการพัฒนากําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยเฉพาะกําลังคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย และกระตุ้นส่งเสริมตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการเรียนล่วงหน้าให้แก่นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์ และการดําเนินงานดังต่อไปนี้

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.2 นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถนําใบวุฒิบัตรไปเทียบผ่านการเรียนล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย และใช้เป็นเอกสารประกอบการรับเข้าในโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น ทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

3. เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

3.1 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

3.1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

3.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

3.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕

4. หลักสูตรของโครงการเรียนล่วงหน้า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ๑ กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส ๑ (Calculus ๑) รหัสวิชา

๒๐๖๑๑๑ โดยกระบวนวิชา ๒๐๖๑๑๑ เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเทียบโอนไปเป็น

๒๐๖๑๖๑ : แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และ ๒๐๖๑๐๓ : แคลคูลัส ๑ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    reg.science.cmu.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : 1 – 29 กรกฎาคม 2565

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 สิงหาคม 2565

จัดสอบ วัดและประเมินผลกลางภาค :30 สิงหาคม 2565

ประกาศผลสอบกลางภาค : 6 – 10 กันยายน 2564

จัดสอบ วัดและประเมินผลปลายภาค : 19 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล   :  reg.science.cmu.ac.th

error: Content is protected !!