โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เชียงใหม่ เปิดสอบวิชา “แคลคูลัส” สำหรับ DEK66

สำหรับน้องๆ DEK66 พี่มีข่าวดีมาฝากจ้า กับโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาค้นคว้า ค้นพบ วิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสังคมและประเทศชาติ และการพัฒนากําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยเฉพาะกําลังคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย และกระตุ้นส่งเสริมตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการเรียนล่วงหน้าให้แก่นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์ และการดําเนินงานดังต่อไปนี้

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.2 นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถนําใบวุฒิบัตรไปเทียบผ่านการเรียนล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย และใช้เป็นเอกสารประกอบการรับเข้าในโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น ทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

3. เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

3.1 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

3.1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

3.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

3.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕

4. หลักสูตรของโครงการเรียนล่วงหน้า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ๑ กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส ๑ (Calculus ๑) รหัสวิชา

๒๐๖๑๑๑ โดยกระบวนวิชา ๒๐๖๑๑๑ เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเทียบโอนไปเป็น

๒๐๖๑๖๑ : แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และ ๒๐๖๑๐๓ : แคลคูลัส ๑ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    reg.science.cmu.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : 1 – 29 กรกฎาคม 2565

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 สิงหาคม 2565

จัดสอบ วัดและประเมินผลกลางภาค :30 สิงหาคม 2565

ประกาศผลสอบกลางภาค : 6 – 10 กันยายน 2564

จัดสอบ วัดและประเมินผลปลายภาค : 19 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล   :  reg.science.cmu.ac.th