Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. เชียงใหม่ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. เชียงใหม่ ปี 2566

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.6 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาฯ หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.7 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ด าเนินการรับสมัคร

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

2.1 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มี8 ประเภทโครงการดังนี้

2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

2.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้

2.1.4 การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

2.1.5 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

2.1.6 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

2.1.7 การรับนักเรียนพิการ

2.1.8 โครงการพิเศษอื่นๆ

2.2 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้

2.2.1 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

3. รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  :   ดูได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

4. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะคัดเลือกและประมวลผลตามเงื่อนไขเพื่อการจัดสรรที่นั่งตามล าดับดังนี้

4.1 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

4.2 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

4.3 การรับนักเรียนจากโครงการพิเศษและการรับนักเรียนจากโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

4.4 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประมวลผลตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด และคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :      เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร   :    14 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    www1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!