Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2566

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 เป็นนักเรียนในโครงการ หรือนักเรียน/บุคคลทั่วไป

1.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.5 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.7 เป็นผู้มีสิทธิ์สมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

รับตรงร่วมกัน Admission

การดำเนินการโดยผู้สมัคร

1 การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลประกาศรับสมัครจาก 3 แหล่งข้อมูลโดยละเอียดคือ

1) การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

2) การสมัคร/เลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

3) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้ตรวจสอบรหัส/สาขาวิชาที่ใช้สำหรับการสมัครอีกครั้ง โดยรหัส/สาขาวิชาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  7 – 13 พค 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    www1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!