Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2564

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1) เป็นนักเรียนในโครงการ หรือนักเรียนทั่วไป

1.2) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.3) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.5) เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.7) เป็นผู้มีสิทธิ์สมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.8) สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครใน TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 ต้องมีคะแนนรวมกลุ่มวิชาหลักตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 30% ดังนี้

1.8.1) กลุ่มวิชาหลักกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 210 คะแนน (วิชาสามัญ 7 วิชา)

1.8.2) กลุ่มวิชาหลักกลุ่มศิลปศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน (วิชาสามัญ 3 วิชา และ ONET 2 วิชา) ยกเว้นผู้สมัครในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด

1.9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิจิตรศิลป์

คณะสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

**เกณฑ์การคัดเลือก และหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์เอกสาร ที่ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 15 พค 64

ขอบคุณข้อมูล    :    www1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!