Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ Admission มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ Admission มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2565

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นนักเรียนในโครงการ หรือนักเรียนทั่วไป

1.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.5 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.7 เป็นผู้มีสิทธิ์สมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  :  รับตรงร่วมกัน Admission

3. คณะ  ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

3.1) คณะมนุษยศาสตร์

3.2) คณะศึกษาศาสตร์

3.3) คณะวิจิตรศิลป์

3.4) คณะสังคมศาสตร์

3.5) คณะวิทยาศาสตร์

3.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.7) คณะแพทยศาสตร์

3.8) คณะเกษตรศาสตร์

3.9) คณะเภสัชศาสตร์

3.10) คณะเทคนิคการแพทย์

3.11) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.12) คณะสัตวแพทยศาสตร์

3.13) คณะบริหารธุรกิจ

3.14) คณะเศรษฐศาสตร์

3.15) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.16) คณะการสื่อสารมวลชน

3.17) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3.18) คณะนิติศาสตร์

3.19) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

3.20) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

** หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร สามารถดูข้อมูลได้ในระเบียบการ

4. การดำเนินการโดยผู้สมัคร

4.1 การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจาก 3 แหล่งข้อมูลคือ

1) การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

2) การสมัคร/เลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์  https://www.mytcas.com

3) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้ตรวจสอบรหัส/สาขาวิชาที่ใช้สำหรับการสมัครอีกครั้ง โดยรหัส/สาขาวิชาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด

4.2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้ผู้ประสงค์สมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

4.3 การสมัคร การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา การชำระเงินค่าสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com  ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา

เป็นไปตามเงื่อนไขของ ทปอ. ศึกษารายละเอียดทางเว็บไซต์  https://www.mytcas.com  ทั้งนี้ ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครั้งที่ 1 หรือการแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2

ให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS ของ ทปอ. หรือ แสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  ของ ทปอ.

ขอบคุณข้อมูล   :    www1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!