Press ESC to close

ประกาศ !! รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดสอบ เตรียมทหาร ทหารบก ปี 2564

ประกาศ !! รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดสอบ เตรียมทหาร ทหารบก ปี 2564

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประกาศ กำหนดการ และเตรียมเปิดรับสมัครคัดเลือกของบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564

(แบบทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร (หลักสูตร 2 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 18 ปี

3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด

กำหนดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2564

2. สอบรอบแรก (ภาควิชาการ) วันที่ 18 เมษายน 2564

3. ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 28 เมษายน 2564

4. สอบรอบสอง (สอบพลศึกษา, สอบสัมภาษณ์) วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2564

5. ประกาศผลสอบรอบที่สอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

6. ทำสัญญามอบตัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

.

ระเบียบการรับสมัคร   :      เอกสารประกาศรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

error: Content is protected !!