Press ESC to close

ประกาศ !! กำหนดการสอบ เตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ ประจำปี 2564

ประกาศ !! กำหนดการสอบ เตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ ประจำปี 2564

โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ประกาศระเบียบการรับสมัคร และเปิดรับสมัครคัดเลือกของบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้

จำนวนที่เปิดรับในปี 2564 ทั้งหมด 137 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 18 ปี

3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ทางโรงเรียนกำหนด

สมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์    :     www.admission.nkrafa.com

.

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2564

2. สอบรอบแรก (ภาควิชาการ) วันที่ 24 เมษายน 2564

3. ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

4. สอบรอบสอง (สอบความถนัดและวิภาววิสัย, สอบพลศึกษา, สอบสัมภาษณ์) วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2564

5. ประกาศผลสอบรอบที่สอง วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

6. ทำสัญญามอบตัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.nkrafa.com

error: Content is protected !!