Press ESC to close

เตรียมสอบ PAT3 วิชาความถนัดทางวิศวะ อ่านอะไร เรื่องไหนออกสอบ

เตรียมสอบ PAT3 วิชาความถนัดทางวิศวะ อ่านอะไร เรื่องไหนออกสอบ

อีกหนึ่งวิชาที่สำคัญสำหรับน้องๆ ที่อยากจะเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั่นคือ วิชา PAT3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชานี้ถ้าใครไม่สอบ ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นะ คือ ถ้าจะเรียนคณะนี้ ต้องสอบวิชานี้ แน่นอน

โดยวิชานี้ เนื้อหาส่วนประกอบหลักๆ จะเป็น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลัก ใครอยากจะเรียนคณะนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาเช็คข้อมูลกันหน่อย ดีกว่า

ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความถนัดในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ(วัดว่าจะสามารถเรียนรอดในคณะนี้ได้ไหม) ได้แก่ วิธีการคิดแบบวิศวกร การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

โดยการสอบจะมีการแบ่งน้ำหนักวิชาสอบโดยประมาณดังนี้

วิชาฟิสิกส์ 47%

วิชาคณิตศาสตร์ 21%

วิชาพื้นฐานวิศวะ 19%

วิชาเคมี 13%

เน้นบทอะไรบ้าง ในวิชาต่างๆ 

วิชาฟิสิกส์ บทที่ต้องเน้น

1. ของแข็ง ของเหลว ของไหล

2. แก๊สและทฤษฎีจลน์

3. กฎของนิวตัน

4. ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้าสถิต

5. งานและพลังงาน

6. การเคลื่อนที่แนวตรง

7. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงฟิสิกส์

วิชาเคมี บทที่ต้องเน้น

1. ปริมาณสารสัมพันธ์

2. กรด-เบส

3. พันธะเคมี

4. เคมีอินทรีย์

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ที่ต้องเน้น

1. การเขียนแบบ

2. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม

วิชาคณิตศาสตร์ บทที่ต้องเน้น

1. แคลคูลัส

2. ลำดับอนุกรม

3. เมทริกซ์

4. เวกเตอร์

5. เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

6. เรขาคณิต

7. ความน่าจะเป็น

.

ขอบคุณข้อมูล     :     opendurian.com/news/tcas_pat3

error: Content is protected !!