Press ESC to close

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามระเบียบการ ของ พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.)

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามระเบียบการ ของ พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.)

การทำ พอร์ต เตรียมยื่นส่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เป็นแนวทางที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ คือ ควรทำไม่เกิน 10 หน้า แต่ละหน้า ก็จะประกอบไปด้วย เนื้อหาต่างๆ ดังนี้

1. ประวัติส่วนตัว

2. ประวัติการศึกษา

3. ผลงาน เกียรติบัตร กิจกรรม

4. ใบรับรองต่างๆ หรือ ใบผลการเรียน ผลสอบทางภาษา เป็นต้น

โดยแต่ละโครงการที่เปิดรับ จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามา ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์

เขียนเรียงความ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ขนาด A4 ในหัวข้อ “ความตั้งใจและเหตุผลในการเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วม กิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล่องกับการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันหรือทักษะการเรียนรู้ การควบคุมหุ่นยนต์หรือการพัฒนาซอร์ฟแวร์เบื้องต้นทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ การเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขต เอกสารจํานวนไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4

คณะศิลปศาสตร์

Portfolio ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้

ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

ความสามารถพิเศษ

รางวัลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ (ถ้ามี)

สําเนาเอกสารแสดงความสามารถทางทางด้นภาษา เช่น ผลการสอบวัดระดับความสามารถ เป็นต้น

**ส่วนคณะอื่นๆ รอระเบียบการ ออกข้อมูลต่อไป

.

ขอบคุณข้อมูล   :    1.reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!