Press ESC to close

เทคนิคทำ พอร์ต ตามแนวทางของระเบียบการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคทำ พอร์ต ตามแนวทางของระเบียบการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ หลายคนบอกอยากให้ทำแนวทางของผลงาน รอบ พอร์ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่อย มาในบทความนี้ ก็เลยมาจัดให้เลยจ้า ต้องบอกก่อนเลยว่า ผลงาน หรือรูปแบบพอร์ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากนัก

โดยที่พี่สรุปมาให้นี้ เป็นโครงการต่างๆ ที่เคยเปิดรับของทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรูปแบบ  และแนวทางการทำพอร์ตนี้ พี่ก็หยิบยกข้อมูลมาจาก ระเบียบการ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าว่า ต้องใช้ผลงานแบบไหนบ้าง ในโครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับ (อ้างอิงปี 63)

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ผ่านค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาคณิต / เคมี / ฟิสิกส์ / คอมพิวเตอร์

และต้องมีผลงานใน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องเป็น นักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องเป็นนักเรียนจาก โรงเรียนวิทย์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องได้รับเหรียญทอง / เงิน / ทองแดง ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านศิลปะการละคร

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน./สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์

ต้องมี ผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โครงการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนต้องมีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

GPAX แล้วแต่สาขาวิชา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องมี GPA วิชาคณิต,ฟิสิกส์,ศิลปะ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องมีผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงทักษะด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 หรือผ่านการแข่งขัน IMO

ต้องมีผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25

ต้องมีผลสอบ SAT

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1

ต้องมีผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 ในสาขาที่กำหนด

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ ความสามารถพิเศษ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.75

ต้องผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) อยู่ในลำดับที่ 1-50

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องมีเอกสารรับรองการฝึกงานในคลินิคสัตวแพทย์/รพ.สัตว์ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ ความสามารถพิเศษ

โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์

ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 สาขาเคมี / ชีววิทยา

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ

โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานตรงตามสาขาที่สมัคร

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาเคมี / ชีววิทยา / คณิต / ฟิสิกส์ / คอมพิวเตอร์

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะจิตวิทยา

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

ต้องผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(สอวน. / สสวท.) ค่าย 1 หรือ 2 หรือเคยได้รับเหรียญแข่งขัน

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา และโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ

ผลงาน และความสามารถ ทางด้านกีฬา

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า จุฬา ,   dek-d.com/tcas/53999

error: Content is protected !!