เทคนิคทำ พอร์ต ตามแนวทางของระเบียบการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ หลายคนบอกอยากให้ทำแนวทางของผลงาน รอบ พอร์ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่อย มาในบทความนี้ ก็เลยมาจัดให้เลยจ้า ต้องบอกก่อนเลยว่า ผลงาน หรือรูปแบบพอร์ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากนัก

โดยที่พี่สรุปมาให้นี้ เป็นโครงการต่างๆ ที่เคยเปิดรับของทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรูปแบบ  และแนวทางการทำพอร์ตนี้ พี่ก็หยิบยกข้อมูลมาจาก ระเบียบการ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าว่า ต้องใช้ผลงานแบบไหนบ้าง ในโครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับ (อ้างอิงปี 63)

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ผ่านค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาคณิต / เคมี / ฟิสิกส์ / คอมพิวเตอร์

และต้องมีผลงานใน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องเป็น นักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องเป็นนักเรียนจาก โรงเรียนวิทย์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องได้รับเหรียญทอง / เงิน / ทองแดง ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการในระดับชาติ

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านศิลปะการละคร

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน./สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์

ต้องมี ผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โครงการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนต้องมีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

GPAX แล้วแต่สาขาวิชา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องมี GPA วิชาคณิต,ฟิสิกส์,ศิลปะ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องมีผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงทักษะด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 หรือผ่านการแข่งขัน IMO

ต้องมีผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25

ต้องมีผลสอบ SAT

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่สาขากำหนด

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1

ต้องมีผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ / ภาวะผู้นำ / จิตอาสา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 ในสาขาที่กำหนด

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ ความสามารถพิเศษ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.75

ต้องผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) อยู่ในลำดับที่ 1-50

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP / TOEFL / IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องมีเอกสารรับรองการฝึกงานในคลินิคสัตวแพทย์/รพ.สัตว์ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ ความสามารถพิเศษ

โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์

ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องผ่านอบรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 สาขาเคมี / ชีววิทยา

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ

โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์

ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานตรงตามสาขาที่สมัคร

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

ต้องเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาเคมี / ชีววิทยา / คณิต / ฟิสิกส์ / คอมพิวเตอร์

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะจิตวิทยา

ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

ต้องผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ(สอวน. / สสวท.) ค่าย 1 หรือ 2 หรือเคยได้รับเหรียญแข่งขัน

ต้องมีผลงาน ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานด้านวิชาการ

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา และโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ

ผลงาน และความสามารถ ทางด้านกีฬา

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า จุฬา ,   dek-d.com/tcas/53999