Press ESC to close

เทคนิคเตรียมสอบ PAT1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ บทไหนออกบ้าง ??

เทคนิคเตรียมสอบ PAT1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ บทไหนออกบ้าง ??

วิชา PAT1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับน้องๆ สายวิทยาศาสตร์ เพราะ ใช้ยื่นคะแนนแทบจะทุกคณะเลย ตั้งแต่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ(บางสาขา) ดังนั้นจึงควรเน้นวิชาเป็นพิเศษ นะจ้ะ เพราะ วิชานี้ค่อยข้างยากด้วย ถ้าใครเตรียมตัวดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง

ข้อสอบ PAT 1 ออกเนื้อหาอะไรบ้าง ?

เนื้อหาที่ออกสอบ (อ้างอิง การสอบปี 2563)

1) ตรรกศาสตร์

2) เซต

3) ระบบจํานวนจริง

4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

6) เรขาคณิตวิเคราะห์

7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

8) เมทริกซ์

9) เวกเตอร์

10) จํานวนเชิงซ้อน

11) กําหนดการเชิงเส้น

12) ลําดับและอนุกรม

13) แคลคูลัสเบื้องต้น

14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

15) ความน่าจะเป็น

16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

17) การแจกแจงปกติ

18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รูปแบบข้อสอบPAT1 ( อ้างอิงปีการศึกษา 2563 )

ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ

แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ ตัวเลข  จำนวน 10 ข้อ

รวม 45 ข้อ เวลาสอบ 3 ชม. คิดเป็น  300 คะแนน

5 บทที่ ออกสอบบ่อย  ( อ้างอิงปี 55-62 สรุปโดย webythebrain.com )

1) สถิติ

2) แคลคูลัส

3) ตรีโกณมิติ

4) ลำดับและอนุกรม

5) ฟังก์ชั่น เอกซ์โพแนนเชียล และลอการึทึม

**อย่าลืมเตรียมตัว และฝึกทำโจทย์ กันเยอะๆ นะจ้ะ โดยเฉพาะ เนื้อหาข้างบนนี้ ถ้าฝึกทำโจทย์ ตามเนื้อหาเหล่านี้ได้ สอบได้แน่นอน เลยจ้า

.

เพิ่มเติม     :    webythebrain.com/article/pat1-frequent-exam-chapter

error: Content is protected !!