เทคโนโลยีสุรนารี รอบพอร์ต ครั้งที่สอง ปี 2565

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2565

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ออกประกาศโครงการที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มสำนักวิชาที่เปิดรับ

1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

1.1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

1.2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.3) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย

2.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย

3.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

3.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

3.3) เทคโนโลยีอาหาร

4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

.

โครงการพิเศษ

โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่

.

หลักสูตรนานาชาติ

1. หลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

2. สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

.

หลักสูตรนอกเวลา

หลักสูตรนอกเวลา (ม.6, ปวช.) และ (ปวส., ปริญญาตรี)

1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

2. วิศวกรรมพรีซิชั่น

3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

.

คุณสมบัติผู้สมัครพื้นฐาน

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ตามแต่ละโครงการกำหนด

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามี่ระเบียบการหลักสูตรนั้นๆ กำหนด

.

ระเบียบการรับสมัครแต่ละโครงการ    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     1 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา

โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6  โทรสาร 044-223010

ขอบคุณข้อมูล     :    sutgateway.sut.ac.th/admissions2021

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565 ใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิ…