Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ออกประกาศเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. แล้วแต่ละสาขาวิชากำหนด

2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพแข็งแรง

3. มีเกรดเฉลี่ยตามที่ คณะ / สาขาวิชากำหนด

4. มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ สำหรับใช้ในการคัดเลือก

5. สัญชาติไทย มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถูกต้องตามกฏหมาย

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. วิทยาศาสตร์

2. วิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ภูมิสารสนเทศ

4. เทคโนโลยีการจัดการ

5. เทคโนโลยีการผลิตพืช

6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

7. เทคโนโลยีอาหาร  ผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)

8. วิศวกรรมศาสตร์

9. วิศวกรรมศาสตร์( นานาชาติ )

10. สาธารณสุขศาสตร์

11. เทคโนโลยีดิจิทัล

12. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร  :  ระหว่างวันที่ 2 – 10 พ.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูล    :   sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/รอบที่-3-admission

error: Content is protected !!