Press ESC to close

เจาะลึกหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ว่าเรียนอะไรบ้างใน 6 ปี

เจาะลึกหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ว่าเรียนอะไรบ้างใน 6 ปี

อีกหนึ่งคณะยอดฮิตในทุกยุคทุกสมัย ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นั่นก็คือ คณะเภสัชศาสตร์ กับ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งแน่นอนว่า เภสัชกร เป็นความฝันของใครหลายๆ คนเลย

และในบทความนี้ พี่ก็จะพามาดูกันว่าใน 6 ปี ที่เภสัชกรเขาเรียนกัน เรียนวิชาอะไรบ้าง ในหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งพี่เชื่อเลยว่าน้องๆ ก็คงเคยอ่านบทความและพอทราบมาอยู่บ้างแล้วว่า ในแต่ละปี เรียนอะไร แต่มาคราวนี้ เจาะกันไปเลย ว่า เจอวิชาอะไรบ้าง ใน 6 ปี ถ้าพร้อมแล้ว ว่าที่เภสัชกร ทุกคนไปกันเลยจ้า

แนะแนว คณะเภสัชศาสตร์     :     ลิงก์พาไป  !!

เรียนวิชาอะไรบ้าง ใน 6 ปี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (อ้างอิง จาก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ปี ที่ 1 (เบื้องต้น ไม่ครบทุกวิชานะจ้ะ)

แคลคูลัสสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชีววิทยาทั่วไป 1

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

เคมีฟิสิคัล

หลักเคมีอินทรีย์

.

ปี ที่ 2 (เบื้องต้น)

พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล

สาธารณสุขพื้นฐาน

พื้นฐานความรู้ด้านเภสัชเคมี

เภสัชพฤกษศาสตร์

สถิติและการประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

การบริหารเภสัชกิจเบื้องต้น 1

ระบบสุขภาพ

เภสัชวิเคราะห์ 1

สารสนเทศศาสตร์สำหรับบุคลากรสุขภาพ

.

ปี ที่ 3 (เบื้องต้น)

ชีวเคมีทางการแพทย์

การบริหารเภสัชกิจเบื้องต้น 2

เภสัชวิเคราะห์ 2

ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2

เภสัชวิทยา 1

เภสัชเวท 1

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

วิทยาภูมิคุ้มกัน

พยาธิวิทยาทั่วไป

การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์

เคมีทางยา 1

เภสัชวิทยา 2

เภสัชเวท 2

.

ปี ที่ 4 (เบื้องต้น)

จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ

ชีววัตถุ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร์

หลักเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์

เคมีทางยา 2

เภสัชบำบัด 1

หลักการวิจัย

เภสัชบ าบัด 2

เภสัชกรรมการจ่ายยา

หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล

บริการเภสัชสนเทศ

นิติเภสัช

การสื่อสารกับสุขภาพ

พิษวิทยา

.

ปี ที่ 5 (เบื้องต้น)

ประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่น้อยกวํา 400 ชั่วโมง)

จุลนิพนธ์ 1

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

จุลนิพนธ์ 2

วิชาชีพกลุ่มสาขา

วิชาเลือกเสรี

.

ปี ที่ 6 (เบื้องต้น)

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกลุ่มสาขา

.

สำหรับรายละเอียด วิชาที่ต้องเรียนทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่    :     ลิงก์พาไป  !!   (หน้า 32 เป็นต้นไป)

รายละเอียดแต่ละวิชา ว่าเรียนอะไรบ้าง     ดูรายละเอียดได้ที่     :      ลิงก์พาไป  !!   (หน้า 37 เป็นต้นไป)

.

ขอบคุณข้อมูล    :   คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2559

error: Content is protected !!