Press ESC to close

มาเช็คกัน วิชาที่เราชอบ เหมาะจะ เรียนต่อ ในคณะไหนดีถึงจะใช่สำหรับเรา

มาเช็คกัน วิชาที่เราชอบ เหมาะจะ เรียนต่อ ในคณะไหนดีถึงจะใช่สำหรับเรา

ในบางครั้ง เราอาจจะมีวิชาที่ชอบในใจ หรือ ถนัดอยู่แล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะไป เรียนต่อ คณะไหนดี หรือ บางคนไม่รู้ว่าถนัดอะไร จะไปต่อคณะอะไร ถึงจะเหมาะกับเรา สับสนกันไปหมด ในบทความนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับน้องๆ สำหรับน้องๆ ที่พอจะมีแนวทางว่า

เราชอบวิชา หรือ อะไรแบบนี้นะ จะไปต่อคณะไหนดี ถึงจะเหมาะและใช่สำหรับเรา ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าจ้า

ถ้าหาก ถนัดวิชา ฟิสิกส์ หรืออะไรที่วิเคราะห์

คณะที่น่าเลือก

1. แพทยศาสตร์ (แต่ต้องได้ทางชีวะ ด้วยนะ)

2. วิศวกรรมศาสตร์ (อันนี้แนะนำเลย)

3. วิทยาศาสตร์ 

4. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน ฟิสิกส์

.

ถ้าหาก ถนัดวิชาชีววิทยา

1. แพทยศาสตร์ , ทันตแพทยศาสตร์

2. พยาบาลศาสตร์

3. สาธารณสุขศาสตร์

4. เทคนิคการแพทย์

5. กลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน ชีววิทยา

.

ถ้าหากถนัด วิชาเคมี

1. วิศวกรรมศาสตร์ (สายทางเคมี แต่ก็ต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์ด้วยนะ)

2. เภสัชศาสตร์

3. แพทยศาสตร์ (ต้องเน้นชีวะ ด้วยนะ)

4. วิทยาศาสตร์

5. รังสีเทคนิค

6. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน เคมี

.

ถ้าหากถนัด วิชาคณิตศาสตร์

1. วิศวกรรมศาสตร์ (ต้องได้ ฟิสิกส์ด้วยนะ)

2. วิทยาศาสตร์ (เน้นไปทางเอก คณิตศาสตร์ สถิติ)

3. เศรษฐศาสตร์

4. บริหารธุรกิจ และ บัญชี

5. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน คณิตศาสตร์

.

ถ้าหากถนัด ชอบวางแผน คิดโปรเจ็ค

1. การจัดการ

2. บริหารธุรกิจ

3. โลจิสติกส์

4. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

.

ถ้าหากถนัด วิชาดนตรี การแสดง

1. ดุริยางคศิลป์

2. ศิลปกรรมศาสตร์

3. นิเทศศาสตร์

4. สื่อสารมวลชน

5. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน ดนตรี และการแสดง

.

ถ้าหากถนัด วิชาศิลปะ

1. ศิลปกรรมสาสตร์

2. กราฟฟิก ดีไซน์

3. คณะ กลุ่มออกแบบ (เสื้อผ้า , สินค้า)

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์

5. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน ศิลปะ

.

ถ้าหากถนัด วิชาทางภาษา

1. อักษรศาสตร์

2. มนุษยศาสตร์

3. โบราณคดี

4. การท่องเที่ยว

5. การจัดการ / โลจิสติกส์

6. รัฐศาสตร์

7. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน ภาษา

.

ถ้าหากถนัด วิชาทางสังคมศึกษา

1. มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2. รัฐศาสตร์

3. สังคมสงเคราะห์

4. นิติศาสตร์

5. ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี

6. จิตวิทยา

7. คณะสายภาษา (หากชอบภาษาด้วย)

8. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน สังคมศึกษา

.

ถ้าหากถนัด วิชาพละ

1. คณะพลศึกษา

2. วิทยาลัยการกีฬา

3. วิทยาศาสตร์การกีฬา

4. สื่อสารชวนชน (เน้น นักข่าวกีฬา)

5. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน พลศึกษา

.

ถ้าหากถนัด วิชาทางด้านงานประดิษฐ์ / อาหาร

1. คหกรรม

2. วิทยาลัยการอาหาร

3. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน คหกรรม

.

ถ้าหากถนัด วิชาคอมพิวเตอร์

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วิศวกรรมศาสตร์ (คณิต / ฟิสิกส์ ก็ต้องได้ด้วยนะ)

3. วิทยาศาสตร์ (เอกคอมพิวเตอร์)

4. การจัดการระบบสารสนเทศ

5. บริหารธุรกิจ และการบัญชี

6. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เอกการสอน คอมพิวเตอร์

.

** น่าจะเป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับน้องๆ ได้นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล   :   เพจ Tutorpearmai แหล่งปันฝัน ของคนอยากติด

error: Content is protected !!