Press ESC to close

เอกสารการเรียน วิชาชีววิทยา ระดับมหาลัย อ่านจบสอบชีวะได้แน่นอน !!

เอกสารการเรียน วิชาชีววิทยา ระดับมหาลัย อ่านจบสอบชีวะได้แน่นอน !!

ใครไม่ชอบอ่านหนังสือ ก็คงไม่ชอบวิชานี้จริงไหมจ้ะ พี่กำลังพูดถึง วิชาชีววิทยา วิชาที่ต้องอ่านเป็นส่วนใหญ่เลย 55 แต่จริงๆ ถ้าตั้งใจอ่านหน่อยวิชานี้ก็ไม่ได้ยากเท่ากับวิชาพวก ฟิสิกส์ เคมีนะ แต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกแหละ น้อ มาในบทความนี้ก็มีหนังสือ เอกสารการเรียนมาฝากกัน เป็เนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยเลยนะ

ซึ่ง เอกสารประกอบการสอนเป็นของ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา BI01101 โดยเอกสารเล่มนี้เป็นผลงานจากการศึกษาค้นคว้าตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางชีววิทยาหลายเล่ม ผู้เขียนได้สังเคราะห์และประมวลจากการอ่านและทำความเข้าใจ จึงได้แต่งและเรียบเรียงขึ้นเป็นภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายแต่คงรายละเอียดทางวิชาการไว้อย่างครอบคลุมทุกเนื้อหาในแต่ละบทเรียน

เอกสาร ฯ เล่มนี้มีการวางกรอบและแนวทางการเขียนให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรและแผนบริหารการสอน นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่และใช้งานจริงในการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงให้เอกสาร ฯ มีความทันสมัย สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอนมากที่สุด คือใครอ่านเล่มนี้จบ พี่ว่าทำข้อสอบชีวะ ได้แน่นอน

 

โหลดเอกสาร      :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณเอกสารจาก    :      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

error: Content is protected !!