Press ESC to close

แนวข้อ สอบ ก.พ. และข้อสอบสำหรับทดลองฝึกทำ สำหรับเตรียมสอบ

แนวข้อสอบ ก.พ. และข้อสอบสำหรับทดลองฝึกทำ สำหรับเตรียมสอบ

ใครที่อยากเป็น ข้าราชการ และกำลังเตรียม สอบ ก.พ. อยู่นั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องฝึกทำโจทย์และข้อสอบเก่าไว้เยอะๆ และด้วยสิ่งนี้ ในบทความนี้ จึงมีแนวข้อสอบและลิงก์ข้อสอบสำหรับฝึกทำมาฝากกัน จ้า

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน มีดังต่อไปนี้
1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(ก) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
(ข) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ และ
(ค) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารทที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ทดลองทำข้อสอบภาค ก. ออนไลน์
ก.พ. ทั่วไป  ทดลองทำข้อสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา
ข้อสอบ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

 

ขอบคุณข้อมูล    :   ประกาศผลสอบ  , สำนักงาน ก.พ.

error: Content is protected !!