Press ESC to close

แนะแนว คณะบัญชี เรียนอะไร จบมาทำงานด้านไหนได้บ้าง มาเช็คกัน

แนะแนว คณะบัญชี เรียนอะไร จบมาทำงานด้านไหนได้บ้าง มาเช็คกัน

คณะบัญชี คณะที่ใช้ตัวเลขเยอะมากพอสมควร การเรียนการสอนในสาขาบัญชีนั้น เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทำบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในโลกการทำงานจริงได้

เรียนอะไรบ้าง ??

เนื้อหาที่เรียน อาทิ ระบบฐานข้อมูลบัญชี ภาษี การวิเคราะห์การเงิน การเงินธุรกิจ การบัญชีชั้นกลางและชั้นสูง การจัดการบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบการฉ้อโกง การวางแผนภาษี เป็นต้น

สอบอะไรบ้าง  ??

หลักๆ จะเป็น GPAX + GAT +PAT1 แทบจะทุกมหาวิทยาลัย และ รอบ Admission จะมี O-NET เพิ่มเข้ามาด้วย

จบมาทำงานอะไร ??

นักบัญชี / พนักงานบัญชีอยู่ในสำนักงานบัญชี (มีหน้าที่ดูแลบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทที่มาจ้าง ซึ่งหนึ่งคนอาจจะดูแลบัญชีมากกว่า 1 บริษัท)

ที่ปรึกษาทางบัญชี /ผู้ตรวจสอบบัญชี / ผู้สอบภาษี

ผู้วางระบบหรือเขียนโปรแกรมบัญชี

นักวิเคราะห์ต้นทุน

เจ้าหน้าที่ทางการเงิน / เจ้าหน้าที่ทางการตลาด

เจ้าหน้าที่ของธนาคาร / เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

วิทยากร / ผู้สอน วิชาบัญชี  เป็นต้น

สถาบันที่เปิดสอนในคณะนี้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันที่เปิดสอน อื่นๆ   :      ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    webythebrain.com/article/accounting-faculty

error: Content is protected !!