แนะแนว คณะเศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร จบมาประกอบอาชีพอะไร มาเช็คกัน

หนึ่งในคณะที่ว่าด้วยเรื่องของ หลักการเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทาน รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ ใช่แล้ว พี่กำลังพูดถึง คณะเศรษฐศาสตร์ น้องๆ ที่ชอบเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน คณิตศาสตร์ คณะนี้ตอบโจทย์สุดๆ และมันเรียนเกี่ยวกัยอะไรบ้างล่ะ ไปเจาะลึกกันหน่อย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อ คณะนี้

นิยามของคำว่า เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาทางด้านพฤติกรรมมนุษย์และสังคม ทั้งการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า และการบริการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เป็นต้น

สาขาที่เปิดสอน

1. เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ

2. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3. เศรษฐศาสตร์การเงิน

4. เศรษฐศาสตร์การคลัง

5. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผน

6. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

7. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

8. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

9. เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง

10. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

11. เศรษฐศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร

.

มีวิชาที่เรียน อะไรบ้าง  (อ้างอิงจาก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 61)

ปีที่ 1

วิชาศึกษาทั่วไป

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

แคลคูลัสสำหรับสังคมศาสตร์

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

ปีที่ 2 

สถิติสำหรับสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค , มหาภาค

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

ปีที่ 3

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐมิติเบื้องต้น

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

ปีที่ 4

พัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

สถานการณ์เศรษฐกิจร่วมสมัย

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

รายละเอียด วิชาที่เรียนทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   :    ลิงก์พาไป  !!

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักเศรษฐศาสตร์

2 นักวิจัย

3 นักวิเคราะห์นโยบาย

4 นักวิเคราะห์การตลาด

5 นักวิเคราะห์การลงทุน

6 นักวิเคราะห์ทางการเงิน

7 นักธุรกิจ

8 สื่อสารมวลชน

9 ข้าราชการ

10 นักการเมือง

11 ประกอบอาชีพอิสระ

12 อาจารย์

.

ขอบคุณข้อมูล     :  reg.tu.ac.th/th/Picture/AttFile/3ac56c8c-8368-4520-92fc-99d0b1223cf0 , sanook.com/campus/1401708