Press ESC to close

แนะแนว คณะเศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร จบมาประกอบอาชีพอะไร มาเช็คกัน

แนะแนว คณะเศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร จบมาประกอบอาชีพอะไร มาเช็คกัน

หนึ่งในคณะที่ว่าด้วยเรื่องของ หลักการเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทาน รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ ใช่แล้ว พี่กำลังพูดถึง คณะเศรษฐศาสตร์ น้องๆ ที่ชอบเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน คณิตศาสตร์ คณะนี้ตอบโจทย์สุดๆ และมันเรียนเกี่ยวกัยอะไรบ้างล่ะ ไปเจาะลึกกันหน่อย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อ คณะนี้

นิยามของคำว่า เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาทางด้านพฤติกรรมมนุษย์และสังคม ทั้งการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า และการบริการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เป็นต้น

สาขาที่เปิดสอน

1. เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ

2. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3. เศรษฐศาสตร์การเงิน

4. เศรษฐศาสตร์การคลัง

5. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผน

6. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

7. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

8. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

9. เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง

10. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

11. เศรษฐศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร

.

มีวิชาที่เรียน อะไรบ้าง  (อ้างอิงจาก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 61)

ปีที่ 1

วิชาศึกษาทั่วไป

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

แคลคูลัสสำหรับสังคมศาสตร์

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

ปีที่ 2 

สถิติสำหรับสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค , มหาภาค

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

ปีที่ 3

คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐมิติเบื้องต้น

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

ปีที่ 4

พัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

สถานการณ์เศรษฐกิจร่วมสมัย

วิชาบังคับเฉพาะด้าน (ดูได้ในหลักสูตร)

วิชาโท/เลือกนอกสาขา

.

รายละเอียด วิชาที่เรียนทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   :    ลิงก์พาไป  !!

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักเศรษฐศาสตร์

2 นักวิจัย

3 นักวิเคราะห์นโยบาย

4 นักวิเคราะห์การตลาด

5 นักวิเคราะห์การลงทุน

6 นักวิเคราะห์ทางการเงิน

7 นักธุรกิจ

8 สื่อสารมวลชน

9 ข้าราชการ

10 นักการเมือง

11 ประกอบอาชีพอิสระ

12 อาจารย์

.

ขอบคุณข้อมูล     :  reg.tu.ac.th/th/Picture/AttFile/3ac56c8c-8368-4520-92fc-99d0b1223cf0 , sanook.com/campus/1401708

error: Content is protected !!