Press ESC to close

แนะแนวก่อนเข้าเรียน ข้อมูลต่างๆ สำหรับคนที่อยากเป็น ครู

แนะแนวก่อนเข้าเรียน ข้อมูลต่างๆ สำหรับคนที่อยากเป็น ครู

ครู เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญกับการพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทรัพยากรมนุษย์ เป็นหนึ่งในอาชีพที่จะทำให้ประเทศของเราพัฒนาต่อไปได้ เพราะ ถ้าประชากร เด็กรุ่นใหม่ มีความรู้มีการศึกษาที่ดี ประเทศชาติก็จะพัฒนา ดังนั้น อาชีพครูจึงมีความสำคัญอย่างมาก

แม้ว่าในประเทศไทย อาชีพครู อาจจะไม่ใช่อาชีพแรกๆ ที่หลายๆ คนอยากจะเลือก เพราะอาชีพนี้ต้องอดทน และต้องมีใจรักในความเป็นครู พอสมควร ถ้าใครที่ฝันและมีความตั้งใจที่อยากเป็นครู เรามาดูกันดีกว่า ว่าเราจะไปเป็นครู ได้ยังไงกัน

1. เรียนคณะอะไร ถึงได้เป็นครู

ถ้าจะเอาให้ตรงสาย จบออกมา ไปสอบเป็นครูได้เลย ก็ต้อง คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แต่สำหรับ คนที่ไม่ได้เรียนในคณะเหล่านี้ แต่อยากเป็นครู ก็ทำได้เช่นกัน เราก็จะต้อง

1. เรียนและสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน (โดยคุรุสภา)

2. หลังจากที่ได้ใบอนุญาตสอน ก็สมัครเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเอกชนที่ไม่ขอใบประกอบวิชาชีพ

3. เมื่อสอนครบ 1 ปี และผ่านการประเมินการสอนแล้วก็จะสามารถขึ้นทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งใบประกอบวิชาชีพนี้ต้องต่ออายุทุก 5 ปี

น้องๆ ก็ลองเลือกดูว่าจะไปทางไหน เพื่อจะได้เป็นครู ตามที่ใจเราต้องการ

.

2. ต้องสอบอะไร ถึงจะได้เข้าคณะ ที่จะเป็นครู

อันนี้ พี่ไม่พูดถึงคณะอื่นๆ ที่มาเป็นครูได้นะ อันนี้ ว่ากันที่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กันตรง คือ จบไปเป็นครูเลย

หลักๆ การสอบ ก็จะต้องสอบ GAT วิชาความถนัดทั่วไป , PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู เป็นหลัก ส่วน ถ้าจะเรียนเอกไหน ก็เพิ่มไปอีก เช่น ถ้าน้องๆ จะเข้า เอกการสอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ก็ต้องสอบ PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมไปด้วย เป็นต้น

แล้ว PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู สอบอะไรบ้าง

จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่

ส่วนที่ 1 คือ ความรู้พื้นฐานที่จะใช้ในการเรียนต่อในคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 คือ ความถนัดในการเรียนต่อในคณะคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ให้สำเร็จ หรือเป็นการวัดแววความเป็นครู เช่น ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ทักษะการสื่อสารรู้เรื่อง หลักจิตวิทยาครู เป็นต้น

.

3. คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะประกอบอาชีพครู

3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและตระหนัก ในคุณค่าของอาชีพ

3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเนื้อหาวิชาเฉพาะในแต่ละสาขา

3.3 มีความเสียสละ มีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอย่างมี ขั้นตอน มีระเบียบชัดเจนและรัดกุม

3.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ และเป็นผู้รักงานสอน มีความรักและเมตตาต่อลูกศิษย์ รวมไปถึงการที่มีโลกทัศน์กว้างไกล

3.5 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

.

สถาบันที่เปิดสอน คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์    :     ลิงก์พาไป  !!

แนวทางการอ่านหนังสือ สอบ

ข้อสอบเก่า วิชา PAT5  วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู     :      ลิงก์พาไป  !!

ข้อสอบเก่า GAT  วิชาความถนัดทั่วไป    :     ลิงก์พาไป  !!

** ขอให้น้องๆ ที่อยากเป็นครู สอบติดกันทุกคนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล     :  tcaster.net/2021/02/pat5_teacher  ,  campus.campus-star.com/education/117411

error: Content is protected !!