Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ออกประกาศกำหนดการและระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่  1 Portfolio ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

1. รอบที่ 1 โครงการรับตรงสำนักวิชา

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับตรงสำนักวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 35 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

2. รอบที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 28 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร    :   เอกสารประกาศ  !!

.

3. รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 30 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร    :   เอกสารประกาศ  !!

.

4. รอบที่ 1 โครงการสำหรับครูแนะแนว

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการสำหรับครูแนะแนว

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 28 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร     :   เอกสารประกาศ  !!

.

5. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 33 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร ช่วงที่ 1 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 10 มกราคม 2566

รายละเอียดประกาศรับสมัคร     :   เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!