Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. แม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. แม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ในโครงการต่างๆ โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

โครงการสำหรับครูแนะแนว

โครงการรับตรงสำนักวิชา

.

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ    :     เอกสารรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!