Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

จำนวนรับ : 24 คน

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

.

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

จำนวนรับ : 18 คน

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

.

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ)

จำนวนรับ : 25 คน

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

.

4. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จำนวนรับ : 2 คน

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

.

5. รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 34 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

.

6. รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนน A-Level)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 35 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

.

7. รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบการใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 27 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

.

8. รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนน GPAX TGAT/TPAT และ A-Level)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 2 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!